Klachtenprocedure

DAK streeft naar een optimale dienst- en serviceverlening. Uw mening is daarbij uitermate belangrijk. Indien onze dienst- of serviceverlening niet naar uw wens verloopt, vernemen wij dat graag. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst aan uw adviseur

Wij raden u aan uw klacht eerst met uw adviseur te bespreken. Hij behartigt uw belangen en is uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan uw adviseur uw onvrede snel verhelpen. 

Uw klacht schriftelijk melden aan ons

Komt u er met uw adviseur niet uit, dan kunt u uw ongenoegen aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan samen met u naar een passende oplossing zoeken. U kunt uw klacht melden per e-mail via klachten@dak.nl of schriftelijk aan:

DAK intermediairscollectief

T.a.v. de Klachtencoördinator

Postbus 645

3430 AP NIEUWEGEIN

U ontvangt binnen 3 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging.  

Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen ons definitieve standpunt aan u mee te delen. Mocht de afwikkeling om gegronde redenen – er is bijvoorbeeld nader onderzoek nodig – niet mogelijk zijn binnen deze periode dan zullen wij u dat ook binnen 10 werkdagen laten weten.

Komt u er met DAK niet uit?

Als wij er naar uw mening niet in slagen uw klacht tot tevredenheid op te lossen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt binnen drie maanden na ontvangst van het definitieve standpunt van DAK een klacht indienen bij het KiFiD.

Op www.kifid.nl vind u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. Het KiFiD is ook bereikbaar via (070) 333 89 99 of per post: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

DAK is aangesloten bij het KiFiD onder nummer: 300005319.

Rechter

Als u geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde mogelijkheden tot klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan onbevredigend vindt, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via één van de boven aan deze pagina vermelde telefoonnummers of e-mailadressen.